Border-Aussie (Australian Shepherd Border Collie mix) Temperament, Size, Lifespan, Adoption
Aussiedor (Labrador Australian Shepherd mix) Temperament, Size, Lifespan, Adoption
F1b Puggle Temperament, Size, Lifespan, Adoption
F1b Springerdoodle Temperament, Size, Lifespan, Adoption
F1b Cavapoochon Temperament, Size, Lifespan, Adoption
F1b Aussalier Temperament, Size, Lifespan, Adoption
F1 vs F1b mini bernedoodle Temperament, Size, Lifespan, Adoption
F1b Cavachon Temperament, Size, Lifespan, Adoption